Jaipur_Se

Jaipur_Se

  • Churma (Pista/Badam/Gehu/Besan)/ (Gulab/Pineapple/Bajra)
  • Bati (Plain/Bafla/Masala)
  • Aloo Matar/Dry Fruit/Matar Kaju
  • Gatta
  • Dal
  • Kadi
  • Tipure
  • Rice
  • Papad
  • Lemon