South_Indian

South_Indian

  • Dosa/Idli/Vada
  • Curd Rice
  • Tomato/Coconut/Chutney
  • Appe Sooji
  • Apam
  • Dosa
  • Uttapam
  • Lemon Rice
  • Rassam/Sambhar
  • Shahi Pongal